Schoonheidsinstituut Sasha

Huisregels & privacybeleid

HUISREGELS

Inhoudstafel

1. Algemeen

2. Behandelingen

3. Annulaties

4. Betaling

5. Productverkoop

6. Verplichtingen Schoonheidsinstituut Sasha

7. Aansprakelijkheid

8. Intellectuele eigendomsrechten

9. Slotbepaling

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en alle mogelijke overeenkomsten met SCHOONHEIDSINSTITUUT SASHA

Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.

2. BEHANDELINGEN

A. Informatie

Voorafgaand aan het aangaan van de behandeling wordt de cliënte door de schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:

• de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten;

• de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling en producten;

• de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;

• de verwachte duur en frequentie van de behandeling voor optimale resultaten;

• eventuele alternatieven voor de behandeling (bv bij zwangerschap);

• de kosten van de behandeling;

• de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.

• Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de cliënte schriftelijk vastgelegd.

Er komt een overeenkomst tot stand doordat cliënt de betreffende behandeling feitelijk ondergaat, hierbij gelden de algemene voorwaarden.

Anderzijds is de cliënte is verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan de schoonheidsspecialiste te verstrekken, voor zover de cliënte in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste behandeling of advisering met betrekking tot een product en voor de uitvoering van de behandeling.

Schoonheidsinstituut Sasha is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de cliënte.

B. Behandeling steeds op afspraak

De behandelingen Schoonheidsinstituut Sasha zijn enkel op afspraak, waardoor alle tijd voor u gereserveerd wordt.

Als u een afspraak maakt kan u een e-mail adres invullen. We raden u aan om dit te doen want dan krijgt u een herinneringsmail. De afspraak vergeten is dan bijna onmogelijk!

Gaat u toch te laat zijn? Verwittig ons dan telefonisch. Dan kunnen we de nodige voorzorgen nemen zodat de behandeling alsnog optimaal uitgevoerd kan worden.

Als u een afspraak boekt wordt er voldoende tijd voor u geblokkeerd om de behandeling uit te voeren. Komt u zonder verwittiging niet opdagen, dan is de tijd te kort om deze afspraak aan iemand anders te gunnen. Om die reden wordt bij een no show een percentage van de behandeling in rekening gebracht (zie ook “Annulaties”).

3. ANNULATIES

Afspraken voor een behandeling kunnen tot 48 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd. Annulaties kunnen enkel telefonisch gebeuren en worden niet toegelaten op per mail te worden verzonden!

Bij het zonder tijdige annulering of no show zonder verwittiging, wordt het cliënte tot 100% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of omstandigheden die aanleiding geven tot het nit doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.

4. BETALING

Bij online boekingen wordt van onze behandelingen een voorafbetaling aangerekend. Enkel wanneer deze vooruitbetaling werd uitgevoerd is de afspraak definitief.
De vooruitbetaling wordt niet terugbetaald, maar omgezet naar een volgende keer of in mindering gebracht bij een aankoop.

De vooruitbetaling gebeurt via ons online betalingssysteem

5. PRODUCTVERKOOP

A. Algemeen

Schoonheidsinstituut Sasha verkoopt in het salon producten, al dan niet in het kader van een behandeling.

Bij de verkoop van deze producten wordt de cliënte desgewenst door de schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:

• het gebruik van het product;

• de eigenschappen van het product;

• de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product;

• de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.

B. Inruilen & retour

Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen veertien dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.

6. VERPLCHTINGEN SCHOONHEIDSINSTITUUT SASHA

A. Algemeen

Schoonheidsinstituut Sasha neemt bij het verrichten van de diensten & behandelingen de nodige zorgvuldigheid in acht en voert de behandelingen en de advisering met betrekking tot de producten naar beste inzicht en vermogen uit.

Schoonheidsinstituut Sasha neemt een inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant Schoonheidsinstituut Sasha tot het uiterste in om samen met de cliënte een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandelingen en de producten. Op Schoonheidsinstituut Sasha rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

B. Persoonsgegevens

Schoonheidsinstituut Sasha behandelt de gegevens van de cliënte met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de cliënte worden nooit zonder toestemming van de cliënte met derden gedeeld, tenzij Schoonheidsinstituut Sasha daartoe wettelijk verplicht is. Onderaan kan het privacy beleid geldig voor Schoonheidsinstituut Sasha teruggevonden worden.

C. Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg

Schoonheidsinstituut Sasha kan en zal aan de cliënte nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de cliënte over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.

Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de cliënte de instructies van de schoonheidsspecialiste stipt opvolgt, de behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de cliënte uiteraard altijd contact opnemen met Schoonheidsinstituut Sasha

In geval van complicaties of bijwerkingen dient de cliënte altijd direct contact op te nemen met Schoonheidsinstituut Sasha Dit is van het grootste belang. De schoonheidsspecialiste zal op basis van de kennis van de door de cliënte ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren.

Schoonheidsinstituut Sasha kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Schoonheidsinstituut Sasha treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de cliënte. Op de cliënte rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen.

Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Schoonheidsinstituut Sasha nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de cliënte. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de cliënte ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de cliënte door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de zaak.

Schoonheidsinstituut Sasha is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De cliënte vrijwaart Schoonheidsinstituut Sasha van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.

Schoonheidsinstituut Sasha is nooit aansprakelijk voor schade van derden dewelke ontstaan door het gebruik van de parking (zie punt 9).

Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Schoonheidsinstituut Sasha te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de cliënte aan Schoonheidsinstituut Sasha betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door Schoonheidsinstituut Sasha verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij Schoonheidsinstituut Sasha.

Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Schoonheidsinstituut Sasha is uitdrukkelijk verboden.

9. SLOTBEPALING

A. Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidssalon en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

B. Nietigheid

Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van Schoonheidsinstituut Sasha.

PRIVACY BELEID

Onze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom wij deze verwerken. Tot slot informeren wij u over uw rechten en over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Schoonheidsinstituut Sasha is de is de commerciële benaming Sarens, Natasja, met maatschappelijke zetel Berlarij 38 , 2500 Lier, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0702.677.007

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Uw gegevens worden verwerkt door Schoonheidsinstituut Sasha. Als verwerkingsverantwoordelijke verklaren wij de Belgische privacywetgeving na te leven, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Binnen onze organisatie zijn uw gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke medewerkers die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren via schoonheidsinstituutsasha@telenet.be

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Wanneer u Schoonheidsinstituut Sasha contacteert voor een behandeling, hebben wij een aantal gegevens van u nodig, zoals:

– Identificatiegegevens: naam, geslacht, geboortedatum

– Contactgegevens: e-mail, telefoonnummer, adres

Naast deze algemene persoonsgegevens is Schoonheidsinstituut Sasha ook genoodzaakt bepaalde gevoelige informatie bij u op te vragen. Dit betreft informatie voor het analyseren van uw huid waarbij de opgevraagde informatie beperkt blijft tot een absoluut minimum, teneinde uw persoonlijk advies (intern voor onze behandelaars) te kunnen samenstellen.

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen verzorgen met een persoonlijk karakter.

Uw persoonsgegevens en andere informatie en bestanden worden door Schoonheidsinstituut Sasha verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

– Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen;

– Om schriftelijk te communiceren;

– Om nieuwsbrieven, tevredenheidsenquêtes te kunnen versturen;

Wie ontvangt mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Schoonheidsinstituut Sasha op geen enkele manier commercieel ter beschikking gesteld aan derden.

De software met agendasysteem, klantenbeheer, kassasysteem… dat wordt gebruikt door Schoonheidsinstituut Sasha waarbinnen uw gegevens worden verzameld teneinde uw dossier bij te houden, wordt beheerd door de externe provider iBeauty, te vinden via iBeauty Hoofdzetel, tav Michel Smekens, Rozenstraat 1, 3630 Maasmechelen.

Ook zal hier eventuele gezondheidsgegevens in staan en welke behandeling u op welk tijdstip hebt ondergaan, inclusief de producten die u heeft aangekocht in het salon of op de webshop. Ook kunnen er voor/na foto’s gemaakt worden om de vooruitgang van de behandeling te monitoren. Deze worden alleen gedeeld met derden na toestemming. Meer informatie over de verwerkersovereenkomst met iBeauty kan hier teruggevonden worden: https://www.ibeauty.be/ee/index.php/dev/algemeen/verwerkersovereenkomst

In het kader van de dienstverlening kan Schoonheidsinstituut Sasha beroep doen op derden voor de verwerking van uw gegevens (online betalingen (EU), het verzorgen van de server omgeving (EU), domeinnamen & SSL certificaten (EU), het verzorgen van IT-infrastructuur (EU), boekhouding (EU) en het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven & uitnodigingen.

Uw dossier kan ook worden overgemaakt aan een auditkantoor voor het uitvoeren van een audit in het kader van het verkrijgen/behouden van een kwaliteitslabel.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

Schoonheidsinstituut Sasha kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Schoonheidsinstituut Sasha-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Social media

Schoonheidsinstituut Sasha is of kan actief worden op Facebook, Instagram, Google, Youtube. Indien u op welke manier dan ook contact via deze kanalen opneemt, kunnen wij inzicht krijgen in uw gegevens. Dit is afhankelijk van uw privacyinstellingen bij de betreffende diensten.

Wij verzamelen niet actief gegevens via deze diensten. U heeft dus altijd zelf de controle over welke gegevens voor Schoonheidsinstituut Sasha zichtbaar zijn. Raadpleeg voor meer informatie de privacyinstellingen van de betreffende diensten.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 2.2. te verwezenlijken.

In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met wettelijke verplichte termijnen en eventuele geldende verjaringstermijnen.

Welke rechten heb ik als klant?

Recht op toegang en inzage, recht op verbetering, verwijdering en beperking, recht van verzet, recht van gegevensoverdracht, recht van intrekking van de toestemming.

Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met schoonheidsinstituutsasha@telenet.be

Klachten: U hebt het recht een klacht in te dienen bij de GBA, Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

Technische maatregelen:

– De websites zijn beveiligd en alle http-verkeer wordt omgeleid naar https.

– Toegangsbeveiliging

– Beveiligde back-ups en beveiligde cloudomgeving

Organisatorische maatregelen:

– Intern machtigingenbeheer: enkel welbepaalde personen hebben toegang

– Incidentenbeheer

– Policy voor onze eigen medewerkers

– Opleiding van onze eigen medewerkers

– Vertrouwelijkheidsclausules

Cookies

Cookies (het plaatsen van kleine stukjes informatie in uw browser) worden enkel gebruikt voor het opslaan van informatie die het bezoek aan onze website vergemakkelijkt.

Verder beperkt de software het gebruik van cookies tot een minimum en slaat deze cookies slechts tijdelijk op. Zij worden verwijderd na het afsluiten van uw sessie.

U kunt in uw browser de optie ‘Cookies’ afsluiten. Als u dit doet, kunnen wel een aantal functionaliteiten verloren gaan.

Wettelijke context

Dit privacy statement heeft betrekking op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, de wet van 11 december 1998, en het KB van 13 februari 2001 (België) en op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van mei 2016.

 

Dit privacy statement maakt integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.